#ปลานิลแดดเดียวบ้านห้วยซัน

วันนี้นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่นเข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มสตรีดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น บ้านห้วยซัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กู้เงินกองทุนฯ 2 แสนเพื่อทำปลานิลแดดเดียวจำหน่าย และสามารถใช้หนี้ได้หมดภายใน 1 ปี มีการจัดการกลุ่มที่ดี…จึงได้รับการส่งเสริมจากทุกหน่วยงานมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งการใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์(พลังงาน)/ขั้นตอนผลิตให้ได้มาตรฐาน อย./ออกแบบ Logo/packaging(อุตสาหกรรม)….และหน่วยงานอื่นๆอีก…จนกระทั้งการจำหน่ายผ่าน thailand post
#ทีมขอนแก่น

ประกาศ!
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้สามารถติดตามประกาศได้ที่ www.enconfund.go.th
และสามารถยื่นข้อเสนอโครงการที่… https://project.enconfund.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16:30 น. และสามารถ ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

#พลังงานจังหวัดขอนแก่นเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๐๐ แห่ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น โดยนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งเสริมการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐๐ ระบบ โดยรวมถึงการปลูกฝังและการเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมๆไปกับการตระหนักเห็นถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรละสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มปลูกผัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเจาะบ่อบาดาลและจัดหาถังเก็บน้ำและท่อส่งน้ำ ส่วนสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ผลลิตที่ได้มีทั้งส่งจำหน่ายตลาดในอำเภอและจังหวัด และในห้างฯเทสโก้โลตัส ห้างฯทอปซุปเปอร์มาเก็ต บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ผู้ผลิตอาหารกล่องสำเร็จรูปจำหน่ายใน ๗-๑๑) เป็นต้น และได้บูรณาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(มทร.) ,องค์การโทรศัทพ์แห่งประเทศไทย(TOT) ,บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนการใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ IoT Digital farm เป็นการทดลองนำร่องในกลุ่มที่มีความพร้อมและความสนใจ
#มีพลังงานมีความสุข