ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 4 ฉบับ ได้แก่ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล ดูเพิ่มเติม…

กิจกรรมที่ดำเนินงาน

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือปรับเปลี่ยนพฤติการในการลดใช้พลังงาน