เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
17 กุมภาพันธ์ 2564
277
0
0

“เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564”
(กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก)

1. กลุ่มเป้าหมาย : เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพึ่งพาตนเอง และมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างโอกาสในการแข่งขัน
2. เงื่อนไข : ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้
2.1 สนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็น ขาดแคลน มีความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตร หรือ OTOP
2.2 ผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับฐานราก ปลูกฝังค่านิยมต่อการมีส่วนร่วมกับผู้นำด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน
3. แนวทางการขอรับการสนับสนุน
3.1 ผู้รับการสนับสนุน : ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน ผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือส่วนราชการภูมิภาคหรือส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัด (กรณีส่วนราชการ เป็นผู้ขอฯ โครงการจะต้องครอบคลุมพื้นที่ มากกว่า 2 อปท. และมีความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ)
3.2 ขอบเขตการสนับสนุน :
3.2.1 ผู้ขอรับการสนับสนุน จะได้การสนับสนุน โดยมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถานีพลังงานชุมชน ที่เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานภายใต้แนวคิด ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยวหรือหลายเทคโนโลยีที่ประกอบกัน ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานที่จะส่งเสริมในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 6 เทคโนโลยี คือ
1.1 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ : ผู้ขอจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร อย่างน้อย 3 ราย และขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบทุกราย
1.2 เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง : ผู้ขอจะต้องมีหน่วยงานราชการรับรอง และเป็นกลุ่มแปรรูปอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ความร้อน จากการ ต้ม นึ่ง ทอด ตุ๋น เป็นต้น
1.3 ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง : ผู้ขอจะต้องมีหน่วยงานราชการรับรอง และเป็นกลุ่มแปรรูปอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ความร้อน และใช้เชื้อเพลิงจากจากแก๊สหุงต้ม (LPG)
1.4 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ : ผู้ขอจะต้องมีหน่วยงานราชการรับรอง, เป็นกลุ่มแปรรูปอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง หรือลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปแปรรูปอย่างอื่น
1.5 ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย : ผู้ขอจะต้องมีความพร้อมของของเสียเพียงพอต่อระบบหมักแก๊สชีวภาพ, ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้แก๊สชีวภาพ โดยมีหน่วยงานราชการรับรอง และฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความยินยอมให้ใช้ของเสียจากฟาร์ม
1.6 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น : ผู้ขอจะต้องมีหน่วยงานราชการรับรอง, เป็นกลุ่มที่มีผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ และมีห้องเย็นซึ่งใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. เป็นแหล่งพลังงานอยู่แล้ว
กลุ่มที่ 2 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซล่าร์เซลล์ ไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ และถังพักขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร : ผู้ขอจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร อย่างน้อย 7 ราย พื้นที่รวมอย่างน้อย 15 ไร่ และมีเอกสารใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล นบ./5 ที่ออกภายในวันที่ 31 ธันวามคม 2563 โดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กลุ่มที่ 3 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง (off Grid) : สำหรับกลุ่มบ้านที่พักอาศัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ โรงเรียน
3.3 กำหนดส่งข้อเสนอฯ : ณ สนง.พลังงานจังหวัดขอนแก่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว