เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและโครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มกราคม 2567
13
0
0

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและ

โครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย มีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น

กล่าวต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV)

และด้านพลังงานการพัฒนาและดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ณ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว