งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มกราคม 2567
0
0
0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 พิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูรคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงาน
??ซึ่งบูธพลังงานมีนิทรรศการ ดังนี้
1.สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านแสนตอ
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโสกจาน
- กลุ่มวิสาหกิจผักปลอดสาร บ้านหินตั้ง
- กลุ่ม Smart Farmer (ฟาร์มปันดี)
-กลุ่มวิสาหกิจบ้านหินฮาว เป็นต้น
2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ , ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , ชุดสาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ , เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร , เตาประหยัดพลังงาน ,เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง ,สินค้าฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น
3.ตัวอย่างปิโตรเลียมของประเทศไทย
??อย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธพลังงานนะคะ
??จัดตั้งภายในอาคารจตุรมุข บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว