3 เช็ค ก่อนชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 2567
10
0
0

3 เช็ค ก่อนชำระ !!!
การชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ต้องเช็คอะไรบ้าง
1. เช็ค ชื่อ ที่ตั้ง เลขทะเบียน
2. เช็ค ปีของแบบชำระ
3. เช็ค จำนวนเงิน

หากไม่ชัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มอนุญาตและทะเบียน
กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
กรมธุรกิจพลังงาน

โทร. 0 2794 4126, 0 2794 4130,
0 2794 4132, 0 2794 4144

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว