กิจกรรมสัมพันธ์พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มกราคม 2567
5
0
0

กิจกรรมสัมพันธ์พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

ที่มีการดำเนินงานหรือโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขยายผลต่อการพัฒนาด้านพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกิดองค์ความรู้และแนวทางใหม่ๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน นำไปสู่การพัฒนาด้านพลังงานในระดับจังหวัด

ภูมิภาค และประเทศ อย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืนต่อไปได้

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
::: สื่อที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
23 มีนาคม 2564
52
Moving and powering the future - พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต

การเสวนา ”การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และ เมืองอัจฉริยะ หัวข้อ Smart City ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานและการขนส่ง”

Hover Icon
1 กุมภาพันธ์ 2564
79
คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุน ปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Icon
1 มีนาคม 2564
86
แบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ตามที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานแทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงได้มีการนำแบบมาตรฐานเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่และสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินโครงการกลุ่มงานดังกล่าว